Diverse

 

ABF
Vestrebrogade 12, 5.sal
1501 Kbh. V
Tlf.: 33 86 28 40
Yder juridisk rådgivning for andelsboligforeninger, der er medlem af foreningen. Alle andelshavere kan ringe, bare de har foreningens medlemsnummer.


Andelsbolighavernes LO
Er en forening der yder rådgivning og retshjælp til medlemmer, ud fra det synspunkt at andelshavere har lignende problemer som lejere, hvilket ikke helt kan siges at gøre sig gældende.


DJØF
Gothersgade 133
1015 Kbh. K
Tlf.: 33 95 97 00
Yder juridisk rådgivning i forbindels med ansættelsesforhold. Lægger stor vægt på medlemsskab (Åben hverdage kl. 9 - 16).


Erhvervslivets Hotline
Tlf.: 35 46 66 66
Erhvervs- og Boligstyrelsen har etableret denne hotline, hvor man via telefon eller email, kan få svar på alle spørgsmål af erhvervsretlig karakter, herunder betingelser for selskaber etc. Styrelsen har desuden lavet en Virksomhedsguide der indeholder en ABC for nystartede virksomheder.


Folketingets ombudsmand
Gammel Torv 22
1457 Kbh. K
Tlf.: 33 13 25 12
Tager imod klager over administrative afgørelser, såfremt disse er påklaget til sidste instans. Fordelen ved en sådan klage er, i modsætning til domstolene, at der ikke nogen omkostninger forbundet, og forhandlingsprincippet der tilsiger at man selv skal identificere de retlige problemer, ikke hersker der i samme omfang.


Forbrugerombudsmanden
Amagerfælledvej 56
2300 Kbh. S
Tlf.: 32 57 01 00
Forbrugerombudsmanden kan modtage klager af forbugerretlig karakter, og yder et ikke uvæsentlig forbrugerpolitisk pres på erhvervslivet.


Forbrugerstyrelsen

Amagerfælledvej 56
2300 Kbh. S
Tlf.: 32 57 01 00
Forbrugerstyrelsen har en struktureret hjemmeside der guider en igennem hvis man ønsker at klage over et produkt man har købt. Der er en fast afgidt på eksempelvis 80 kr. ved løsøre, og kravet skal her være på over 500 kr. Såfremt man får medhold i sagen, påtager forbrugerstyrelsen at føre en eventuel civil sag, såfremt modparten ikke efterlever afgørelsen.


Forbrugerrådet
Fiolstræde 17
1017 Kbh. K
Tlf.: 77 41 77 41
Er en interesseorganisation, og er behjælpelige med at undersøge sager af retlig og forbrugerpolitisk karakter. De tager sig ikke betalt for denne ydelse, og kan derfor være et interssant udgangspunkt i undersøgelsen af hvorvidt man har et berettiget krav.


Forsikringsoplysningen

Amaliegade 10
1256 København K
Tlf. 33 43 55 00
Giver hjælp i forbindelse med forsikringsspørgsmål. Har en vejledning til hvordan man kan klage over en afgørelse ang. sin forsikring.


HK
Weidekampsgade 8
0900 København C
Tlf. 33 30 43 43
Yder ansættelsesretlig bistand for deres medlemmer. Organisationen er opdelt i afdelinger og regioner, men ved henvendelse til HK København kan man blive henvist til nærmeste kontor.


Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
1218 Kbh. K
Tlf.: 33 92 33 40
Indeholder en oversigt over diverse myndigheder der henhører under ministeriet. Siden er dog ikke i sig selv særlig indholdsrig.


Kurt Lægård
Revisor der tilbyder gratis rådgivning til iværksættere i opstartsfasen, hvor der ydes hjælp til at udarbejde en forretningsplan. Der ydes op til 12 timers rådgivning til en værdi af 7.000 kr., der skal benyttes indenfor 6 mdr.


Lejernes LO
Reventlowsgade 14
1651 Kbh. V
Tlf.: 33 68 09 10 Her er det mulig at få juridisk bistand, i forbindelse med lejeretlige problemer, såsom lejeforhøjelser, vedligeholde, og udsættelser, etc.


LO
Rosenørns Allé 12
1634 Kbh. V
Tlf.: 35 24 60 00
Har en juridisk database med mange arbejdsretlige afgørelser og yder desuden juridisk rådgivning via telefon og email.


Nettets Socialrådgiver

Yder gratis socialrådgivning via internettet, og kan svare på spørgsmål om sociale ydelser og problemer i øvrigt.


Patientforsikringen
Yder assistance ved fejlbehandling af læger. Hjemmesiden indeholder en oversigt over klagemulighederne på området.


Politiet

Politigården
1567 Kbh. V
Tlf.: 33 14 14 48
Har bl.a.en vejledning i hvordan man anmelder IT kriminalitet. Københavns Polti har desuden deres egen hjemmeside med eftersøgninger og anmeldelsesmuligheder for overgreb etc.


Pressenævnet
Posthusgade 3
1213 Kbh. K
Tlf.: 33 15 55 64
Har en vejledning i hvordan man klager over krænkelser begået af pressen, samt en samling af den relevante lovgivning på området .


Videnskabsbutikken, Juridisk Fakultet

Tilbyder gratis løsning af juridiske problemstillinger af almen interesse, primært for foreninger og andre NGO'ere. Enkelt personer kan dog evt. på vegne af en interesse gruppe få stillet opgaver.


Århus Lejerforening

Lille Torv 4, 2.sal
8000 Århus C
Tlf.: 86131499
Yder retshjælp for medlemmer indenfor alle aspekter af lejeretlig karakter.