Regler

 

Fri Proces
Fri proces betyder, at du ikke kommer til at betale omkostningerne ved at føre en retssag. Selv om du skulle tabe sagen, hænger du ikke på regningen. Statskassen betaler, hvad det har kostet at føre sagen for dig.
Advokaten hjælper dig gratis med at ansøge om fri proces. Det er gratis, hvis det kan holdes inden for rammerne af den offentlige retshjælp.

Tre betingelser skal være opfyldt, før du kan få fri proces i 2008:

  1. Du skal have en vis udsigt til at vinde sagen. Dette hjælper advokaten dig med at vurdere, før han eller hun søger fri proces for dig.
  2. Din indtægt må ikke være for høj. din personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst skal i 2006 have været under 256.000 kr. - eller i alt 325.000 kr. for gifte og samlevende. På bagsiden af årsopgørelsen kan du se, om du opfylder disse betingelser.
    Handler din sag om ægteskab eller forældremyndighed, skal din ægtefælles eller samlevers indkomst dog ikke medregnes. Har du børn, stedbørn eller plejebørn under 18 år, som du overvejende forsøger eller bor hos dig, forhøjes indtægtsgrænsen med 44.000 kr. pr. barn. Hvis du betaler børnebidrag, som du trækker fra på selvangivelsen, forhøjes indtægtsgrænsen dog ikke.'
  3. Er du erhvervsdrivende, gives der normalt ikke fri proces til sager, der har med din erhvervsudøvelse at gøre. Der gives heller ikke fri proces til rene inkassosager.

Der kan også gives fri proces i sager af principiel karakter, hvis sagen har almindelig offentlig interesse, eller hvis den har væsentlig betydning for din situation.

Ansøgning om fri proces skal sendes til statsamtet. Giver statsamtet afslag på fri proces, kan afgørelsen ankes til Civilretsdirektoratet.

 

Gratis Retshjælp
Gratis Retshjælp ydes af de forskellige retshjælpsinstitutioner der er oprettet rundt omkring i landet, herunder advokatvagten. Retshjælpen hjælper typisk med at identificere de retlige problemer, samt rådgive klienten i det videre forløb, herunder en tilskæring af sagen, såfremt denne anbefales sendt til advokat. Københavns retshjælp er den eneste der også fører sager i retten.
Der er ingen økonomiske betingelser for at modtage gratis retshjælp. Hjælpen ydes dog hovedsageligt ikke til erhvervsdrivende, og retshjælpen fraskriver sig som udgangspunkt ethvert ansvar for deres rådgivning.

 

Offentlig Retshjælp
Du kan få offentligt tilskud til at dække en del af advokatregningen, hvis din indtægt ikke er for høj. Tilskuddet dækker udgifterne til mindre sager, hvor advokaten kan rådgive dig eller hjælpe med at formulere f.eks. en klage over en offentlig myndigheds afgørelse, lave et enkelt testamente eller ægtepagt.
Du kan få tilskud, hvis din personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst i 2006 var under 256.000 kr. - eller i alt 325.000 kr. for gifte og samlevende. På bagsiden af årsopgørelsen kan du se, om du opfylder disse betingelser.

Handler din sag om ægteskab eller forældremyndighed, skal din ægtefælles eller samlevers indkomst dog ikke medregnes. Har du børn, stedbørn eller plejebørn under 18 år, som bor hos dig, eller som du overvejende forsørger, forhøjes indtægtsgrænsen med 44.000 kr. pr. barn. Hvis du betaler børnebidrag, som du trækker fra på selvangivelsen, forhøjes indtægtsgrænsen dog ikke.

Den almindelige retshjælpsordning er skruet sådan sammen, at det offentlige betaler 75 pct. af advokatregningen, når regningen ikke overstriger 870 kr. Du skal selv betale 25 pct. af regningen - og vil således højst komme til at betale 217,50 kr. selv.

Hvis du er havnet i en tvist med en modpart, hvor der dog er udsigt til et forlig, har du mulighed for at få udvidet retshjælp. Her udgør det offentlige tilskud maksimalt 1.830 kr. Du skal selv betale 50 pct. af regningen.

Får du udvidet retshjælp til dækning af en advokatregning på 1.980 kr., kommer du altså højst af med 1.207,50 kr. (217,50 kr. plus 990 kr. (halvdelen af 1.980 kr.)).

Inden du får enten almindelig eller udvidet retshjælp, skal advokaten orientere dig om, hvad opgaven forventes at koste. Advokaten skal også fortælle dig, om der findes andre muligheder for at få retshjælp.

Du kan få gratis hjælp hos advokaten til at søge om fri proces, hvis det kan gøres inden for rammerne af den offentlige retshjælpsordning.

Det er ikke alle advokater, som deltager i ordningen med offentlig retshjælp. Hvilke advokater, der giver retshjælp med offentlige tilskud, kan du få oplyst ved henvendelse på dommerkontoret, kommunens social- og sundhedsforvaltning, statsamtet, de lokale advokatvagter, Forbrugerklagenævnet eller biblioteket.

Du kan ikke få retshjælp i følgende sager:

  1. Hvis du er sigtet eller tiltalt i en offentlig straffesag
  2. Hvis du er aktiv erhvervsdrivende, og sagen er af overvejende erhvervsmæssig karakter.
  3. Hvis du skal søge om gældssanering.
  4. Hvis din sag er under behandling ved en forvaltningsmyndighed eller et godkendt klage og ankenævn (du kan dog godt få retshjælp til at klage over en forvaltningsmyndigheds afgørelse).
  5. Hvis man har en retshjælpsforsikring, der dækker sagen, skal den bruges, før man kan få tilskud til offentlig retshjælp.


Retshjælpsforsikring

Omkring 90 procent af alle danskere er dækket af en retshjælpsforsikring. Det er der bare ikke ret mange, der ved. En retshjælpsforsikring dækker udgifter i forbindelse med retssager mv., som man bliver involveret i.

Har du en familieforsikring, en husforsikring eller en kaskoforsikring på en bil eller en båd, er du i en lang række tilfælde samtidig dækket af en forsikring, som også omfatter udgifter til retshjælp og udgifter til en advokat.

Forsikringen dækker typisk retssager ved domstolene. Den dækker derimod f.eks. ikke en klage til en offentlig myndighed. Det er heller ikke alle retssager, der er dækket af din retshjælpsforsikring. Tag derfor policen med til din advokat, som kan fortælle dig om mulighederne for dækning i netop din sag.

Hvis du er dækket af en forsikring, skal du ikke selv betale for udgifterne i sagen bortset fra en mindre selvrisiko. Selvrisikoens størrelse fremgår af din forsikringspolice. Du skal også være opmærksom på, at forsikringen er tegnet med et dækningsmaksimum – f.eks. på 125.000 kr. Hvis udgifterne til sagen overstiger dette beløb, er forsikringsdækningen udtømt, og du skal selv betale for resten af sagen. De fleste sager kan imidlertid gennemføres, uden at forsikringsdækningen bliver brugt op.